Xray 基于 Nginx 的 VLESS + XTLS 一键安装脚本

Xray 基于 Nginx 的 VLESS + XTLS 一键安装脚本

michael
2022-11-12 / 0 评论 / 44 阅读 / 正在检测是否收录...

准备工作
准备一个域名,并将 A 记录添加好;
安装好 wget。
安装/更新方式(Nginx 前置)
支持配置方式
Test
VLESS + TCP + TLS + Nginx + WebSocket

wget -N --no-check-certificate -q -O install.sh "https://raw.githubusercontent.com/wulabing/Xray_onekey/nginx_forward/install.sh" && chmod +x install.sh && bash install.sh

客户端 下载页面

0

评论

博主关闭了当前页面的评论